1. Verantwoordelijke uitgever van de website
De verantwoordelijke uitgever van de site is Van den Dorpe Material Handling BVBA met maatschappelijke zetel te Westerring 7 in 9700 Oudenaarde en met het Belgisch
ondernemingsnummer BE0628 569 995 ingeschreven in de kruispuntbank voor ondernemingen.

2. Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Wij nodigen de gebruiker uit om aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden van onze site te lezen. Door het gebruik van de website, aanvaardt de gebruiker ze zonder enig voorbehoud. Van den Dorpe Material Handling BVBA behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen, wij raden de gebruiker daarom aan ze regelmatig te raadplegen.

3. Gebruik van de site
De inhoud van deze site wordt uitsluitend aan de gebruiker bezorgd bij wege van algemene informatie over Van den Dorpe Material Handling BVBA en haar activiteiten.
De inhoud van deze site mag enkel gebruikt worden in het kader van de diensten die op deze site aangeboden worden en enkel voor persoonlijk gebruik.

4. Ongeoorloofd of verboden gebruik
De gebruiker verbindt zich ertoe deze site te gebruiken mits naleving van alle wetten en wettelijke of contractuele bepalingen. De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die de belangen van Van den Dorpe Material Handling BVBA of van haar cliënten zou kunnen schaden.

5. Garanties en beperking van de aansprakelijkheid
De gebruiker erkent en aanvaardt dat het gebruik van deze site onder zijn verantwoordelijkheid valt. Alle inhoud gedownload of op enigerlei wijze bekomen in het
kader van het gebruik van de dienst is op eigen risico van de gebruiker. De gebruiker erkent en aanvaardt dat Van den Dorpe Material Handling BVBA niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke schade dan ook aan zijn informaticasysteem of voor verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van dergelijke inhoud. Deze dienst wordt u aangeboden in de staat waarin hij zich bevindt en is toegankelijk in functie van zijn beschikbaarheid. Van den Dorpe Material Handling BVBA garandeert niet dat de dienst niet onderbroken wordt, de verwachtingen van de gebruiker vervult, 100 % betrouwbaar en zonder fout is, dat de informatie die bekomen wordt door gebruik van de dienst precies en waar is, en dat alle mogelijke fouten verbonden aan de dienst, gecorrigeerd zullen worden. Van den Dorpe Material Handling BVBA zal alle redelijke inspanningen doen om op haar site informatie te publiceren die, haar inziens, up-to-date is. Ze garandeert niet dat de informatie
passend is, noch dat ze precies of volledig is, noch dat de site voortdurend volledig zal zijn en in alle opzichten up-to-date. De informatie die deze site bevat, kan inhoudelijke en technische onnauwkeurigheden bevatten, evenals typfouten. Deze informatie wordt ten indicatieve titel verstrekt en is regelmatig het voorwerp van wijzigingen. Deze internetsite bevat hyperlinken naar andere sites evenals linken naar andere informatiebronnen. Deze linken en informatiebronnen worden slechts ten indicatieve titel ter beschikking van de gebruiker gesteld. Van den Dorpe Material Handling BVBA oefent geen controle uit op deze informatie. Bijgevolg staat ze niet garant voor de kwaliteit en/of volledig karakter van deze informatie. Algemeen, kan Van den Dorpe Material Handling BVBA in geen geval verantwoordelijk
worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, noch voor om het even welke schade van welke aard ook, voorvloeiende uit het gebruik van deze site of de onmogelijkheid tot gebruik, wat ook de oorzaak is, om het even of deze aansprakelijkheid van contractuele aard is of niet, van delictuele – of quasi-delictuele aard, of gebaseerd op een foutloze aansprakelijkheid of op een andere, zelfs al was Van den Dorpe Material Handling BVBA op voorhand op de hoogte gebracht geweest van de mogelijkheid van zulke schade. Van den Dorpe Material Handling BVBA zal op geen enkele wijze verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de daden van de gebruikers (van Internet).

6. Contact
Gebruikers worden uitgenodigd hun opmerkingen, suggesties of om het even welke commentaar mee te delen, hetzij via email naar het volgende adres: info@vdd.be, hetzij via post naar het volgende adres : Van den Dorpe Material Handling BVBA, Westerring 7 in 9700 Oudenaarde.

7. Intellectuele eigendomsrechten
Het geheel van de op deze site beschikbare informatie, haar compilatie en haar samenstelling (teksten, fotografieën, beelden, iconen, video’s, software, gegevensdatabanken, gegevens, enz.) wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Van den Dorpe Material Handling BVBA. Behoudens uitdrukkelijke bepalingen, zal de gebruiker in geen geval, deze site , geheel of gedeeltelijk, kopiëren, reproduceren, weergeven, wijzigen, overbrengen, publiceren, aanpassen, verstrekken, verspreiden, in licentie geven, overdragen, verkopen, op om het even welke drager, door om het even welk middel, of op om het even welke wijze ook exploiteren,
zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Van den Dorpe Material Handling BVBA.

8. Cookies
Van den Dorpe Material Handling BVBA gebruikt cookies om jouw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar website beter af te
stemmen op jouw behoeften en voorkeuren. Je kan de installatie van cookies weigeren, maar dan kun je de website mogelijk niet bezoeken. Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die op jouw computer of je mobiel apparaat worden geïnstalleerd als je een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om je browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen
geplaatst worden door de server van de website of applicatie die u bezoekt, maar ook door servers van derde partijen die al dan niet met deze website of applicatie samenwerken. Cookies maken de interactie tussen de gebruiker en de website of applicatie over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website of applicatie. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of applicatie relevanter te maken voor de bezoeker door het aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.

Art. 1 Toepasbaarheid
1.1 Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding wordt de rechtsverhouding tussen Van den Dorpe Material Handling BV / Heavy Handling BV (hierna “de Leverancier” te noemen) en de Klant-Koper, respectievelijk de Klant-Huurder (hierna gezamenlijk “Klant” te noemen) uitsluitend beheerst door de onderhavige Algemene Voorwaarden, de van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden, evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het onderhouds- of verhuurcontract. De rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant wordt dus steeds beheerst door:
– 1.1.1 Deze Algemene Voorwaarden; en
– 1.1.2 De Aanvullende Voorwaarden – Verkoop Materieel; en/of de Aanvullende Voorwaarden – Verkoop Onderdelen; en/of de Aanvullende Voorwaarden – Verhuur
Materieel; en/of de Aanvullende Voorwaarden – Onderhoud en Herstellingen, en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld
– 1.1.3 De Offerte en/of het contract.

1.2 De Algemene Voorwaarden en de van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden zijn geldig vanaf schriftelijke bevestiging door de Leverancier van de door de Klant geplaatste bestelling of feitelijke levering door de Leverancier, en worden verder in deze Algemene Voorwaarden, in de Aanvullende Voorwaarden tesamen, evenals, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het contract, aangeduid als de “Koopovereenkomst”, of de “Huurovereenkomst”, of de “Onderhoudsovereenkomst”, hierna gezamenlijk de “Overeenkomst” te noemen.

1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden en, waar van toepassing en voor zover deze werden opgesteld, de Offerte en/of het contract, zullen bepalingen in het contract voorrang krijgen op tegenstrijdige bepalingen in de Offerte, bepalingen in de Offerte voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden, en bepalingen in de Aanvullende Voorwaarden voorrang hebben op tegenstrijdige bepalingen in de Algemene
Voorwaarden.

1.4 Het verzuim of uitstel van de Leverancier in het (gedeeltelijk) handhaven van een bepaling van de Overeenkomst kan niet gezien worden als een afstand van eender welke van zijn rechten op grond van de Overeenkomst, nu of in de toekomst.

1.5 De Leverancier behoudt zich het recht voor om te allen tijde de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.
1.5.1 De Klant-Koper wordt van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gebracht. Bij ontstentenis van reactie van de KlantKoper binnen de vijftien (15) kalenderdagen na schriftelijke kennisgeving wordt de Klant-Koper geacht de wijzigingen integraal en onherroepelijk aanvaard te hebben.
1.5.2 De Klant-Huurder wordt van deze wijziging schriftelijk op de hoogte gebracht. De Klant-Huurder zal de gewijzigde Huurovereenkomst ondertekend en ten laatste binnen de 24 uren na ontvangst ervan terugsturen per e-mail. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende gewijzigde Huurovereenkomst terug,
dan wordt hij door het louter verder gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de gewijzigde Huurovereenkomst te hebben aanvaard.

1.6 De Klant kan niet eenzijdig of stilzwijgend van de Overeenkomst afwijken, op welke wijze ook (o.a. door een loutere gedraging). De Overeenkomst sluit iedere verdere toepassing van de algemene of aanvullende voorwaarden van de Klant uit. De Klant erkent bijgevolg dat zijn algemene of aanvullende voorwaarden niet van toepassing zijn op de Overeenkomst.

1.7 De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge afspraken, contracten, voorstellen verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp,
zoals omschreven in de Overeenkomst, en die aan de datum van de Overeenkomst zouden voorafgaan.

Art. 2 Offertes en bestellingen
2.1 Offertes zijn kosteloos, gelden voor het geheel en zijn ondeelbaar. Aangeboden prijzen worden gedurende dertig (30) kalenderdagen gewaarborgd. Offertes betreffen slechts een voorstel van de Leverancier en binden de Leverancier niet, ook niet na aanvaarding door de Klant. Enkel de schriftelijke aanvaarding van de bestelling door de Leverancier doet de Overeenkomst ontstaan.

2.2 De Leverancier gaat ervan uit dat de informatie, tekeningen en overige door de Klant verstrekte gegevens correct zijn en mag deze dan ook als basis voor haar Offerte gebruiken. Indien de Klant een bestelling plaatst door zelf referenties van de Leverancier te citeren, gaat de Leverancier er van uit dat deze met de effectief gewenste Goederen overeenstemmen.

2.3 Afbeeldingen, afmetingen, capaciteiten, gewichten, beschrijving van uitrusting en opties en overige aanduidingen van machines en onderdelen, prijslijsten, aanbiedingen opgenomen in de catalogus van de Leverancier of op de website van de Leverancier of demonstratiemodellen zijn weliswaar zo zorgvuldig mogelijk samengesteld, maar zijn slechts benaderend en louter informatief en worden enkel ten titel van vrijblijvende inlichting gegeven.

2.4 De verkoop van machines, toebehoren en/of onderdelen kan plaatsvinden tegen inkoop van een gebruikte machine van de Klant-Koper. De Leverancier zal in beginsel uitsluitend voor – naar het oordeel van de Leverancier – goed werkende machines, toebehoren en/of onderdelen een overnamebod doen. Indien de Leverancier akkoord gaat met de inkoop van machines, toebehoren en/of onderdelen die gebreken vertonen, dan dient de Klant-Koper de gebreken schriftelijk en zo volledig en gedetailleerd mogelijk te signaleren. Indien blijkt dat de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen meer gebreken vertonen dan blijkt uit de schriftelijke mededeling van de
Klant-Koper, dan zal de Leverancier de reparatiekosten automatisch in mindering brengen van de overeengekomen overnameprijs. Werkbons uitgaande van de
Leverancier gelden in dat geval als bewijs van door de Leverancier uitgevoerde en door de Klant-Koper te dragen herstellingswerken. De eventueel in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen worden pas eigendom van de Leverancier zodra deze de feitelijke levering daarvan heeft aanvaard. Aanvaarding geschiedt zeven (7) werkdagen na ondertekening van de vrachtbrief voor ontvangst door de Leverancier. Tot dat tijdstip zijn de in te kopen machines, toebehoren en/of onderdelen in ieder geval eigendom van de Klant-Koper en blijven alle risico’s en kosten voor diens rekening.

Art. 3 Voorwerp
3.1 Het voorwerp van de Overeenkomst wordt uitdrukkelijk omschreven en omvat de uitdrukkelijk beschreven machines, toestellen, toebehoren, apparatuur, hulpstukken,
onderdelen, onderhouds- en/of hersteldiensten en installatie. Het voorwerp wordt hierna, afhankelijk van de specifieke context, aangeduid als het “Verkochte Materieel”; of ”Product”; of het “Verhuurde Materieel”; of het “Onderhoud”, allen gezamenlijk “Goederen” te noemen.

3.2 De Klant is volledig aansprakelijk voor de keuze van de Goederen. De Goederen zijn standaardgoederen welke niet specifiek voor de behoeften van de Klant gecreëerd werd, of goederen die de Leverancier op vraag van de Klant aan door de Klant omschreven specificaties aanpaste. De Leverancier heeft geen enkele aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de Goederen niet aan de specifieke behoeften en het beoogde doel en gebruik van de Klant beantwoorden, wanneer de Goederen aan de door de Klant omschreven specificaties beantwoorden.

3.3 De Klant erkent dat de Leverancier of een van diens verbonden vennootschappen de exclusieve eigenaar blijft van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de Goederen en de naam en het logo waaronder zij door de Leverancier verstrekt worden en verbindt er zich toe om hierop geen enkele aanspraak te maken.

Art. 4 Koopprijs en Huurprijs
4.1 De prijs voor de Goederen, wordt bepaald in de Overeenkomst (hierna “Koopprijs” (indien het gaat om prijs van het Verkochte Materieel, Producten of Onderhoud), respectievelijk “Huurprijs” te noemen). De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, is exclusief BTW, belastingen, taksen en heffingen, in- of uitvoerrechten, en omvat evenmin de kosten voor de verzekering, van levering of afhaling van de Goederen en de kosten van verbruik (zoals brandstof), en eventuele montage, installatie en inbedrijfstelling c.q. ingebruikstelling (hierna de “Kosten” te noemen). De Kosten zijn ten laste van de Klant en zullen afzonderlijk worden gefactureerd, en zijn exclusief BTW, belastingen en heffingen.

Art. 5 Betaling
5.1 Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle facturen van de Leverancier betaalbaar op de in de Aanvullende Voorwaarden bepaalde vervaldag via
overschrijving op het rekeningnummer vermeld op de factuur met de op de factuur aangegeven vermelding. Indien de Klant toch de betaling overmaakt voorafgaand aan de vervaldag van de betrokken factuur, kan dit in geen geval recht geven op het toepassen van een korting voor contante betaling.

5.2 De Klant is niet gerechtigd om betaling van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, op te schorten en/of uit te stellen, noch om aan schuldvergelijking te doen ten opzichte van de Leverancier, zelfs in het geval van eender welke klacht die verband zou houden met de (gedeeltelijke) uitvoering van de Overeenkomst en voor om het even welke reden ingesteld, met inbegrip van een gerechtelijke procedure. De Klant wordt bijgevolg nooit ontslagen van zijn plicht tot betalen van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, binnen de overeengekomen termijn.

5.3 De Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, en de Kosten zijn slechts effectief betaald vanaf het ogenblik dat zij werkelijk door de Leverancier zijn ontvangen.

5.4 Indien de Leverancier schriftelijk instemt met betaling via cheque of wisselbrief, geldt het trekken van een wissel of cheque slechts als betaling op de dag dat de Leverancier onvoorwaardelijk het wissel- of chequebedrag ontvangen heeft. Daarenboven houdt het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de Algemene en Aanvullende Voorwaarden.

5.5 In geval van gehele of gedeeltelijke nietbetaling van de schuld op de vervaldag zoals bepaald in de Overeenkomst, is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 10 % per op het gehele openstaande bedrag en dit vanaf de kalenderdag volgend op de vervaldatum tot aan volledige  betaling. Bovendien is de Klant in voormeld geval onmiddellijk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ad 10 % op het openstaande saldo verschuldigd met een minimum van 125 EUR, zelfs bij het toekennen van termijnen van respijt, onverminderd het recht van de Leverancier om een  hogere schadevergoeding te vorderen.

5.6 De gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur maakt het verschuldigde saldo van alle andere, zelfs nietvervallen facturen van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

5.7 Ingeval de Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen beïnvloeden, alsook wanneer een Klant niet tijdig een wissel accepteert, worden alle uitstaande bedragen, ook deze die de Klant verschuldigd is aan de met de Leverancier verbonden vennootschappen onmiddellijk opeisbaar, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is.

5.8 Indien de Klant bij de bestelling verzoekt te factureren aan een derde blijft de Klant, ondanks facturatie aan een derde, hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot nakoming van zijn verbintenissen krachtens de Overeenkomst.

Art. 6 Retentierecht
6.1 Ingeval van wanbetaling heeft de Leverancier een retentierecht op alle voorwerpen en documenten die hem door de Klant overhandigd werden tot aan de volledige
betaling van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, de Kosten, en alle mogelijke intresten en bijkomende invorderingskosten.

Art. 7 Levering
7.1 De leveringstermijnen zijn te goeder trouw, doch slechts bij benadering opgegeven en zijn daardoor niet bindend, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen.

7.2 Vertraging in de levering kan nooit aanleiding geven tot vertragingsboetes, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst lastens de Leverancier, noch tot
weigering van de Klant om de geleverde Goederen in ontvangst te nemen.

7.3 Een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn neemt slechts een aanvang nadat de Leverancier in het bezit is gesteld van alle inlichtingen en documenten die voor het uitvoeren van de levering vereist zijn.

7.4 Ingeval de Leverancier zich toch uitdrukkelijk en schriftelijk tot schadevergoeding bij laattijdige levering zou verbonden hebben in de Overeenkomst, is deze  schadevergoeding enkel verschuldigd indien de Klant de Leverancier per aangetekende brief, binnen de dwingende termijn van vijf (5) kalenderdagen vanaf het verstrijken van de leveringstermijn, in gebreke heeft gesteld wegens overschrijding van de leveringstermijn met als bijlage een bewijs van de geleden schade. De Leverancier zal evenwel niet tot schadevergoeding zijn gehouden indien de laattijdige levering het gevolg is van Overmacht, of te wijten is aan de Klant. In dit laatste geval is de Klant gehouden tot vergoeding van de geleden schade en kosten. In alle geval is de eventuele schadevergoeding wegens laattijdige levering steeds beperkt tot 0,5 % van de Koopprijs, respectievelijk de Huurprijs, per volledige week van laattijdige levering volgend op de 21ste werkdag van de leveringsdatum, met een maximaal bedrag van 5 % van de Koopprijs, respectievelijk de Huurprijs.

7.5 Wanneer reeds een gedeeltelijke levering heeft plaatsgevonden en de Klant weigert verdere  levering te aanvaarden of wanneer de Klant verdere levering onmogelijk maakt, wordt de facturatie van de reeds geleverde Goederen onmiddellijk opeisbaar en is de Klant een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair wordt vastgesteld op minimaal 35% van de Koopprijs, respectievelijk de Huurprijs, van het niet-uitgevoerde deel van de Overeenkomst, onverminderd het recht van de Leverancier om hogere schadevergoeding te vorderen.

Art. 8 Overmacht
8.1 In geval van Overmacht aan de zijde van de Leverancier wordt de levering opgeschort zolang de toestand van Overmacht de Leverancier de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt, onverminderd de bevoegdheid van de Leverancier de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

8.2 Overmacht geeft de Klant recht noch op ontbinding, noch op schadevergoeding, noch op verbreking van de Overeenkomst.

8.3 Onder Overmacht wordt begrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: bevel van de overheid, mobilisatie, oorlog, epidemie, lockout, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, ontploffing, gebrek aan grondstoffen of arbeidskrachten, gewijzigde economische omstandigheden, vandalisme, buitengewone  weersomstandigheden, wanneer de onderhouds- en/of reparatiekosten van het Verhuurde Materieel voor rekening van de Leverancier aanzienlijk hoger zijn dan wat de
Leverancier kon verwachten, wanneer een noodzakelijke vergunning of inschrijving wordt ingetrokken of niet wordt verlengd en alle omstandigheden die buiten de wil van de Leverancier de normale gang van zaken verstoren.

Art. 9 Aansprakelijkheid
9.1 De gehele aansprakelijkheid van de Leverancier tegenover de Klant (daden gesteld door of nalatigheid van zijn bestuurders, werknemers, agenten en/of  onderaannemers inbegrepen) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt door wat volgt.

9.2 Behoudens de schade die rechtstreeks voortvloeit uit de niet-naleving door de Leverancier van de expliciete verbintenissen die hij aanging krachtens de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

9.3 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. 9.2, kan de Leverancier nooit aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant voor onrechtstreekse schade, zoals, maar niet beperkt tot, verlies van omzet, winstderving of elke stijging van de algemene kosten.

9.4 Indien de Leverancier aansprakelijk wordt bevonden in overeenstemming met Art. 9.2, is het maximale bedrag van zijn aansprakelijkheid in ieder geval uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de Koopprijs, respectievelijk Huurprijs, BTW en Kosten exclusief.

9.5 De Klant, die door derden aangesproken wordt ten gevolge van schade veroorzaakt door een gebrek in de geleverde Goederen, die door de Klant aan derden in enigerlei vorm werden geleverd, is in geen geval gerechtigd om een regresvordering in te stellen tegen de Leverancier.

Art. 10 Opschorting en ontbinding
10.1 Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag bepaald in de Overeenkomst, heeft de Leverancier het recht om elke nieuwe Overeenkomst met de Klant te weigeren of elke lopende Overeenkomst met de Klant op te schorten of te verbreken, zonder dat de Klant recht heeft op enige schadevergoeding.

10.2 Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art. 10.1, heeft de Leverancier het recht om de nakoming van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst op te schorten of de
Overeenkomst te ontbinden of te beëindigen, indien na of voor het sluiten of begin van uitvoering van de Overeenkomst, de Leverancier kennis neemt van enige omstandigheid die de financiële toestand van de Klant op substantiële wijze zou kunnen verslechten of indien het voor de Leverancier duidelijk is dat de Klant zich schuldig zal maken aan een wezenlijke tekortkoming. De Leverancier zal de Klant in voorkomend geval schriftelijk over haar beslissing informeren.

10.3 In de gevallen bedoeld in Art. 10.1 en 10.2 is de Klant aansprakelijk voor alle schade die de Leverancier zou lijden.

Art. 11 Varia
11.1 De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van de Overeenkomst zal geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen. De partijen zullen alles in het werk stellen om, in onderlinge overeenstemming, de nietige bepaling te vervangen door een geldige bepaling met dezelfde of grotendeels dezelfde economische
impact als de nietige bepaling.

11.2 Gedurende de Leverancier-Klant commerciële relatie, zal de Leverancier of een met hem verbonden onderneming de door de Klant meegedeelde informatie (hierna “Data” genoemd), in zijn klanten relatie database bewaren conform alle wettelijke bepalingen op de bescherming van gegevens. Als de Klant de Data wil raadplegen of wijzigen, moet hij dit aan de Leverancier verzoeken door aan diens bevoegde afdeling een aangetekend schrijven te sturen. De Leverancier zal de Data op geen
enkele wijze meedelen aan derden die niet aan hem verbonden zijn.

11.3 Worden als werkdagen beschouwd: maandag tot en met vrijdag, behalve indien deze dag een wettelijke feestdag in België is.

11.4 Tenzij in de Overeenkomst anders aangeduid, wordt als een schriftelijke kennisgeving beschouwd: alle op schrift gestelde mededelingen van de ene naar de andere partij, met inbegrip van email gericht aan het tussen partijen overeengekomen emailadres.

11.5 Enkel de Algemene en Aanvullende Voorwaarden in de volgende taalversies zijn authentiek: Nederlands, Frans en Engels. Indien de Verkoper andere taalversies van de Algemene en de Aanvullende Voorwaarden beschikbaar stelt, zijn deze louter informatief en kunnen de partijen er geen rechten aan ontlenen.

Art. 12 Overdracht
12.1 De Leverancier mag de Overeenkomst of een deel ervan aan iedere persoon, firma of bedrijf overdragen of uitbesteden door middel van onderaanneming.

12.2 De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst of een deel ervan aan een derde over te dragen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van de Leverancier.

Art. 13 Toepasselijk recht
13.1 Voor hetgeen niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst tussen partijen werd geregeld, verwijzen zij naar het Belgisch recht. De toepassing van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Art. 14 Bevoegdheid
14.1 Enkel de materieel bevoegde Rechtbank die het dichtst bij de maatschappelijke zetel van de Leverancier gelegen is, is bevoegd om van eventuele geschillen kennis te nemen, tenzij de Leverancier verkiest om het geschil aanhangig te maken voor de Rechtbank van de woonplaats van de Klant of de Rechtbank van de plaats van uitvoering van de Overeenkomst.

14.2 Vorige paragraaf zal uitgelegd worden in het voordeel van de Leverancier, zodoende zal de Leverancier het recht hebben, naar zijn eigen goeddunken, afstand te doen van de exclusieve bevoegdheid zoals uiteengezet in Art. 14.1, en desgevallend procedures in elke andere bevoegde rechtbank kunnen inleiden.

Art. 1 Betalingstermijn
1.1 Facturen voor het Verkochte Materieel zijn netto contant betaalbaar op tijdstip van levering. De Leverancier is bovendien gerechtigd een voorschot of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering van het Verkochte Materieel te moeten overgaan.

Art. 2 Levering van het Verkochte Materieel
2.1 Levering geschiedt EXW (ex works), magazijn van de Leverancier (Incoterms® 2010) behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen. Indien in afwijking van het voorgaande wordt overeengekomen dat het Verkochte Materieel zal worden afgeleverd op een door de Klant-Koper aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de Klant-Koper. De vrachtbrief geldt in dat geval als leveringsbewijs.

2.2 Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal pakketten of materieel dient de Klant-Koper dit op het ogenblik van levering van het Verkochte Materieel op de vrachtbrief te melden. Hij licht de Leverancier hierover schriftelijk in binnen twaalf (12) uur na de levering van het Verkochte Materieel.

2.3 Het Verkochte Materieel wordt geleverd zonder brandstof of met niet opgeladen batterij, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Art. 3 Verkochte Materieel: Overdracht van risico en eigendom
3.1 Bij levering van het Verkochte Materieel volgens Art. 2.1 van deze Aanvullende Voorwaarden vindt ook de overdracht van risico’s plaats.

3.2 De eigendom van het Verkochte Materieel gaat over bij het laatste van volgende gebeurtenissen: bij levering van het Verkochte Materieel, of op het ogenblik van
volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik en de Leverancier blijft eigenaar waarbij dit
tegenstelbaar is aan alle derden.

3.3 Zolang de eigendomsoverdracht van het Verkochte Materieel niet volledig is geschied, verbindt de Klant-Koper er zich toe:
3.3.1 Om het Verkochte Materieel in natura onder zich te houden en het Verkochte Materieel niet onroerend te maken door bestemming of incorporatie, noch het
Verkochte Materieel te vermengen met een ander roerend goed; en
3.3.2 Om het Verkochte Materieel in goede staat te bewaren en al het mogelijke te doen opdat het Verkochte Materieel zou beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer – zonder dat deze opsomming limitatief is – ten gevolge van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal, etc. De Klant-Koper zal het
Verkochte Materieel laten verzekeren tegen alle risico’s, ten minste voor het bedrag van de Koopprijs en de Kosten.

Art. 4 Staat van het Verkochte Materieel en vrijwaring door de Leverancier
4.1 Het tweedehands Verkochte Materieel wordt door de Klant-Koper ontvangen in de staat waarin het zich bevindt. De Leverancier is hierdoor uitdrukkelijk niet  aansprakelijk voor het niet voldoen van het tweedehands Verkochte Materieel aan hierop toepasselijke wettelijke (Europese) (veiligheids)eisen. De inontvangstname van het tweedehands Verkochte Materieel door de Klant-Koper op het ogenblik van de levering, bepaald in Art. 2.1 van deze Aanvullende Voorwaarden, brengt de aanvaarding van het Verkochte Materieel met zich mee.

4.2 De Klant-Koper verbindt er zich toe het tweedehands Verkochte Materieel pas in dienst te stellen nadat hij er zich op behoorlijke wijze van heeft vergewist dat het tweedehands Verkochte Materieel in overeenstemming is met de ter plaatse geldende gebruiksvoorschriften en –vereisten, dat de installatie ervan betrouwbaar is, en dat de gebruiksomstandigheden veilig zijn. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de KlantKoper om de nodige maatregelen te treffen die waarborgen dat het tweedehands Verkochte Materieel op het ogenblik van indienststelling aan de essentiële veiligheidsvereisten voldoet. Door de Leverancier uitgeschreven EG Verklaringen worden uitdrukkelijk en uitsluitend afgegeven onder deze voorwaarden, onverminderd het geen bepaald in Art. 9.2 van de Algemene Voorwaarden. De Klant-Koper dient de Leverancier te vrijwaren indien blijkt dat het tweedehands Verkochte Materieel in dienst werd gesteld zonder dat vooraf vereiste aanpassingen, herstellingen en/of inspecties werden uitgevoerd volgens de regels van goed vakmanschap en met het oog op veilig functioneren van het tweedehands Verkochte Materieel.

4.3 Indien de Klant-Koper van oordeel zou zijn dat het aan hem geleverde nieuwe Verkochte Materieel niet-conform met de bestelling is of door zichtbare gebreken is aangetast, dient de Klant-Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan de Leverancier uiterlijk binnen 24 uur na levering van het Verkochte Materieel. Indien de Leverancier na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Klant-Koper heeft ontvangen, wordt de Klant-Koper geacht het Verkochte Materieel te hebben aanvaard.

4.4 Verborgen gebreken dienen door de KlantKoper binnen een termijn van acht (8) werkdagen nadat de Klant-Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had
moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan de Leverancier meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van één (1) maand na de datum van levering van het Verkochte Materieel.

4.5 Voor wat het tweedehandse, het op maat gemaakte en het gereconditioneerde Verkochte Materieel betreft wordt er geen enkele waarborg verleend, tenzij uitdrukkelijk
vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Bovendien staat de Leverancier slechts in voor die verborgen gebreken die dermate de essentiële componenten van het Verkochte
Materieel aantasten en de Klant-Koper verplichten tot dermate ingrijpende herstellingen dat de Klant-Koper bij kennis van deze verborgen gebreken nooit de Koopovereenkomst zou gesloten hebben en voor zover het bewijs geleverd is dat de Leverancier de verborgen gebreken kende of diende te kennen.

4.6 Voor wat het nieuwe Verkochte Materieel betreft wordt deze gewaarborgd door (i) standaard waarborgen van de producent van het Verkochte Materiaal (ii) bepaalde bijkomende waarborgen vanwege de producent indien deze werden aangeboden en de Klant-Koper deze heeft aangekocht en betaald. De details van de waarborgen en bijhorende voorwaarden van de producent zijn zoals toegevoegd bij het Contract of kunnen op verzoek ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich tot het doorgeven van het voordeel en genot van de toepasselijke waarborgen van de producent aan de Klant-Koper.

4.7 De Leverancier dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat:
4.7.1 De Klant-Koper of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan het Verkochte Materieel of geprobeerd heeft dit te doen; of
4.7.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van het Verkochte Materieel voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik,
montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar het Verkochte Materieel wordt gebruikt; of
4.7.3 De gebreken niet tijdig en op correcte wijze zijn gemeld aan de Leverancier; of
4.7.4 De bij het Verkochte Materieel behorende en niet van de Leverancier afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of bedieningsvoorschriften,
veiligheidssymbolen etc, onjuist en/of onvolledig is; of
4.7.5 De Klant-Koper niet voldoet aan de verplichting tot registratie waaruit regelmatig onderhoud van het Verkochte Materieel blijkt; of
4.7.6 Het Verkochte Materieel gebruikt werd samen met accessoires of hulpstukken die niet als toebehoren bij het Verkochte Materieel werden verkocht of geleverd,
dan wel niet bedoeld zijn om samen met het Verkochte Materieel gebruikt te worden; of
4.7.7 De Klant-Koper achterstallige betalingen verschuldigd is aan de Leverancier of zijn verbintenissen niet is nagekomen; of
4.7.8 De Bijzondere Voorwaarden vermelden dat de machine werd verkocht zonder garantie of “in de staat waarin het zich bevindt”; of
4.7.9 De Bijzondere Voorwaarden vermelden dat de machine werd verkocht met een beperkte garantie of fabrieksgarantie en het gebrek (gedeeltelijk) buiten de omvang van de garantie valt.

4.8 De Klant-Koper is wettelijk gehouden om de Leverancier onmiddellijk te betalen op diens verzoek tegen de dan geldende tarieven van Leverancier voor alle werkzaamheden uitgevoerd en materialen geleverd door de Leverancier die niet vallen onder de garantie. De Leverancier mag alle stukken inspecteren en testen die onderworpen zijn aan de garantie.

4.9 Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot het Verkochte Materieel voorligt, wordt expliciet
overeengekomen dat de Leverancier, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel het Verkochte Materieel mag herstellen ofwel het Verkochte Materieel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de Koopovereenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van het Verkochte Materieel. De Klant-Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding
eigendom van de Leverancier. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren, demonteren en verplaatsingskosten blijven ten laste van de Klant-Koper.

4.10 Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover toegestaan bij wet, uitgesloten.

Art. 5 Klachtenbehandeling voor het Verkochte Materieel
5.1 Indien de Klant-Koper een klacht heeft over het Verkochte Materieel om een in Art. 7.2 van de Algemene Voorwaarden of Art. 4 van deze Aanvullende Voorwaarden vermelde reden, dient hij deze klacht binnen de in deze Artikelen bepaalde termijn gemotiveerd en schriftelijk aan de Leverancier te melden. De Leverancier zal
de klacht onderzoeken en de Klant-Koper binnen een redelijke termijn schriftelijk antwoorden.

5.2 Het Verkochte Materieel wordt niet teruggenomen, tenzij na schriftelijk akkoord van de Leverancier in antwoord op een gemotiveerd schriftelijk verzoek van de Klant-Koper. Onverminderd hetgeen bepaald wordt in Art.7.2 van de Algemene Voorwaarden en Art. 4 van deze Aanvullende Voorwaarden, wordt het Verkochte Materieel dat zich niet meer in de originele verpakking bevindt, of waarvan de verpakking reeds werd geopend, of het Verkochte Materieel dat speciaal voor de KlantKoper werd besteld of ontworpen of gereconditioneerd, onder geen enkel beding teruggenomen.

5.3 Indien de Leverancier ingaat op het verzoek van de Klant-Koper om het Verkochte Materieel terug te nemen zonder dat dit enig zichtbaar of verborgen gebrek vertoont, zal dit enkel gebeuren mits aanrekening van een terugnamekost van ten minste 15 % van de Koopprijs vermeerderd met de transportkosten.

Art. 1 Aanvullende Voorwaarden
1.1 De rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant-Koper wordt, naast hetgeen bepaald in Art. 1.1 van de Algemene Voorwaarden, tevens beheerst door de Aanvullende Voorwaarden en hetgeen werd overeengekomen in de Offerte en/of de bevestiging van de bestelling.

1.2 De in Art. 1.1 van deze Aanvullende Voorwaarden beschreven documenten vormen samen de “Koopovereenkomst” in de zin van Art. 1.2 van de Algemene Voorwaarden.

Art. 2 Bestelling
2.1 De Klant-Koper zal zijn bestelling(en) aanvragen door middel van e-mail en formeel bevestigen door middel van een bestelbon. Alle volgende correspondentie met betrekking tot deze bestelling moet gebeuren via dit kanaal, tenzij anders voorgeschreven in de Koopovereenkomst.

Art. 3 Betalingstermijn
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Overeenkomst, dient de Klant-Koper de Koopprijs en de Kosten te betalen binnen de dertig (30) dagen na de datum van de factuur van de Leverancier. De Leverancier is evenwel gerechtigd een voorschot of zelfs integrale betaling te vragen alvorens tot levering te moeten overgaan. Op diens schriftelijk verzoek zal de Leverancier aan de Klant-Koper, gedurende een periode van maximum dertig (30) dagen na datum van de factuur, een kopie van de vrachtbrief die werd opgesteld op het moment van levering van de Producten aan de Klant-Koper, bezorgen. De Klant-Koper erkent dat – indien hij de vrachtbrief
niet binnen een termijn van dertig (30) dagen vanaf de datum van de factuur heeft gevraagd – de Leverancier niet gehouden is de vrachtbrief te bezorgen en de Producten worden geacht te zijn geleverd.

Art. 4 Levering van de Producten
4.1 Levering aan de Klant-Koper geschiedt EXW (ex works), magazijn van de Leverancier (Incoterms® 2010), behoudens indien schriftelijk anders overeengekomen. Indien, in afwijking van het voorgaande, schriftelijk wordt overeengekomen dat de Producten zullen worden afgeleverd op een door de Klant-Koper aangeduide plaats, dan kan deze levering geschieden in afwezigheid van de Klant-Koper. De vrachtbrief geldt in dat geval als leveringsbewijs.

4.2 Bij schade aan de verpakking en/of een ontoereikend aantal Producten dient de KlantKoper dit op het ogenblik van levering van de Producten op de vrachtbrief te melden. Hij licht de Leverancier hierover schriftelijk in, per emailbericht verzonden binnen twaalf (12) uur na de levering van de Producten.

Art. 5 Overdracht van risico en eigendom
5.1 Bij levering van de Producten vindt ook de overdracht van risico’s plaats.

5.2 De eigendom van de Producten gaat over bij het laatste van volgende gebeurtenissen: bij levering van de Producten, of op het ogenblik van volledige betaling van de Koopprijs en de Kosten. De eigendomsoverdracht wordt bijgevolg opgeschort tot op dit ogenblik en de leverancier blijft eigenaar waarbij dit tegenstelbaar is aan alle derden.

5.3 Zolang de eigendomsoverdracht van de Producten niet volledig is geschied, verbindt de Klant-Koper er zich toe:
5.3.1 Om de Producten in natura onder zich te houden en de Producten niet onroerend te maken door bestemming of incorporatie, noch de Producten te vermengen met een ander roerend goed; en
5.3.2 Om de Producten in goede staat te bewaren en al het mogelijke te doen opdat de Producten zouden beschermd zijn tegen elke vorm van gedeeltelijk of volledig vergaan, onder meer – zonder dat deze opsomming limitatief is – ten gevolge van brand, waterschade, ontploffingsgevaar, diefstal, etc. De Klant-Koper zal de Producten laten verzekeren tegen alle risico’s, ten minste voor het bedrag van de Koopprijs en de Kosten.

5.4 Onder normale gang van zaken is het de KlantKoper toegestaan om de Producten waarvan de eigendom nog niet aan hem is overgegaan, te verkopen. De Klant-Koper draagt automatisch alle vorderingen jegens zijn klanten die volgen uit de wederverkoop van Producten waarvan de Leverancier nog eigenaar is, over aan de Leverancier, voor het bedrag gelijk aan de Koopprijs van deze Producten. Het is de KlantKoper toegelaten de schulden ingevolge de wederverkoop te innen. Op verzoek van de
Leverancier zal de Klant-Koper al zijn klanten op de hoogte brengen van de overdracht van de vordering en aan de Leverancier alle informatie verstrekken om zijn rechten ten uitvoer te kunnen brengen.

Art. 6 Staat van de Producten en vrijwaring door de Leverancier
6.1 Tweedehands Producten worden door de Klant-Koper ontvangen in de staat waarin ze zich bevinden. De inontvangstname van de tweedehands Producten door de Klant-Koper op het ogenblik van de levering, bepaald in Art. 4.1 van deze Aanvullende Voorwaarden, brengt de aanvaarding van de Producten met zich mee.

6.2 Indien de Klant-Koper van oordeel zou zijn dat de aan hem geleverde nieuwe Producten nietconform met de bestelling zijn of door zichtbare gebreken zijn aangetast, dient de Klant-Koper hierover een schriftelijke klacht over te maken aan de Leverancier uiterlijk binnen 48 uur na levering van de Producten. Indien de Leverancier na het verstrijken van deze termijn geen schriftelijke klacht van de Klant-Koper heeft ontvangen, wordt de Klant-Koper geacht de Producten te hebben aanvaard.

6.3 Verborgen gebreken dienen door de KlantKoper binnen een termijn van acht (8) werkdagen nadat de Klant-Koper deze gebreken heeft vastgesteld of normaliter had
moeten vastgesteld hebben, per aangetekend schrijven aan de Leverancier meegedeeld te worden en in ieder geval binnen een termijn van één (1) maand na de datum van levering van de Producten.

6.4 Voor wat het nieuwe Verkochte Materieel betreft wordt deze gewaarborgd door (i) standaard waarborgen van de producent van het Verkochte Materiaal (ii) bepaalde bijkomende waarborgen vanwege de producent indien deze werden aangeboden en de Klant-Koper deze heeft aangekocht en betaald. De details van de waarborgen en bijhorende voorwaarden van de producent zijn zoals toegevoegd bij het Contract of kunnen op verzoek ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich tot het doorgeven van het voordeel en genot van de toepasselijke waarborgen van de producent aan de Klant.

6.5 Voor wat het tweedehandse, de op maat gemaakte en de gereconditioneerde Producten betreft wordt er geen enkele waarborg verleend, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de Bijzondere Voorwaarden. Bovendien staat de Leverancier slechts in voor die verborgen gebreken die dermate de essentiële componenten van de Producten aantasten en
de Klant-Koper verplichten tot dermate ingrijpende herstellingen dat de Klant-Koper bij kennis van deze verborgen gebreken nooit de Koopovereenkomst zou gesloten hebben en voor zover het bewijs is geleverd dat de Leverancier de verborgen gebreken kende of diende te kennen.

6.6 De Leverancier dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat:
6.6.1 De Klant-Koper of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Producten of geprobeerd heeft dit te doen; of
6.6.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van de Producten voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de producten worden gebruikt; of
6.6.3 Voor schade welke gerelateerd is aan normale slijtage, aan storingen veroorzaakt door onervarenheid en/of nalatigheid van de Klant-Koper, aan overbelasting, aan niet erkende interventies, aan toevallige gebeurtenissen en Overmacht; of
6.6.4 De gebreken niet tijdig, d.i. binnen de bovenvermelde termijnen, en op gedetailleerde en correcte wijze zijn gemeld aan de Leverancier.
6.6.5 De Klant-Koper achterstallige betalingen verschuldigd is aan de Leverancier of zijn verbintenissen niet is nagekomen; of
6.6.6 De Bijzondere Voorwaarden vermelden dat de goederen werden verkocht zonder garantie of “in de staat waarin het zich bevindt”; of
6.6.7 De Bijzondere Voorwaarden vermelden dat de goederen werden verkocht met een beperkte garantie of fabrieksgarantie en het gebrek (gedeeltelijk) buiten de omvang van de garantie valt.

6.7 De Klant-Koper is wettelijk gehouden om de Leverancier onmiddellijk te betalen op diens verzoek tegen de dan geldende tarieven van Leverancier voor alle werkzaamheden uitgevoerd en materialen geleverd door de Leverancier die niet vallen onder de garantie. De Leverancier mag alle stukken inspecteren en testen die onderworpen zijn aan de garantie.

6.8 Als de Producten een gebrek aan conformiteit, zichtbare of verborgen gebreken vertonen en, wanneer na onderzoek door de techniekers van de Leverancier, een gebrek aan conformiteit, zichtbaar of verborgen gebrek met betrekking tot de Producten voorligt, wordt expliciet overeengekomen dat de Leverancier, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel om herstelling of vervanging van de Producten mag verzoeken, ofwel om een prijsvermindering mag verzoeken, ofwel dat de Koopovereenkomst wordt ontbonden met terugbetaling van de Koopprijs en teruggave van de Producten. De Klant-Koper is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te
vorderen voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade.

6.9 De eigendom van door de Leverancier terugbetaalde of vervangen Producten gaat automatisch over naar de Leverancier. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren,
demonteren, verplaatsings- en verblijfskosten blijven ten laste van de Klant-Koper.

6.10 Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover toegestaanbij wet, uitgesloten.

Art. 1 Voorwerp
1.1 Het voorwerp van de Huurovereenkomst is steeds een basis toestel zonder bijkomende speciale uitrusting, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders werd  overeengekomen.

Art. 2 Huurwaarborg
2.1 De Leverancier kan aan de Klant-Huurder bij het aangaan van de Huurovereenkomst een waarborgsom en/of voorschot vragen. De waarborgsom wordt na de beëindiging van de Huurovereenkomst gecrediteerd op de factuur of teruggestort nadat de Leverancier heeft vastgesteld dat het Verhuurde Materieel nog in goede staat is en de Klant-Huurder voldaan heeft aan al zijn verplichtingen zoals bepaald in art. Art. 8 van deze Aanvullende Voorwaarden en bij gebreke waaraan deze waarborgsom
geheel of gedeeltelijk door de Leverancier zal worden ingehouden.

Art. 3 Huurprijs
3.1 Bij een Huurovereenkomst van bepaalde duur kan de Huurprijs worden uitgedrukt per werkdag, per week of per maand. Indien de Huurovereenkomst aanvangt of een einde neemt in de loop van een maand, zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend. Bij een Huurovereenkomst van onbepaalde duur is de Huurprijs uitgedrukt per werkdag, per week of per maand. Indien de Huurprijs per werkdag is uitgedrukt en de Huurovereenkomst vangt aan of neemt een einde in de loop van een werkdag, zal deze werkdag voor de berekening van de Huurprijs als een volledige werkdag worden beschouwd. Is de Huurprijs echter per week of per maand uitgedrukt en vangt de Huurovereenkomst aan of neemt zij een einde in de loop van een week of een maand, dan zal de Huurprijs pro rata temporis worden berekend, maar met een minimum van één volledige week of maand.

3.2 Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf maanden is de Huurprijs vast gedurende het volledig eerste jaar, te rekenen vanaf de levering van het Verhuurde Materieel. Voor elke van de volgende jaren kan 35 % van de Huurprijs verhoogd of verlaagd worden naargelang de schommeling van de loonindex.
3.2.1 De loonindex is de Agoria referte loonindex voor Oost-Vlaanderen.
3.2.2 De basisindex is deze van de maand van levering.

3.3 Ongeacht of het een Huurovereenkomst van bepaalde of onbepaalde duur betreft, geldt de Huurprijs voor een gebruik van het Verhuurde Materieel gedurende het in de Huurovereenkomst vermelde maximum aantal werkuren per jaar/per maand/per week/per werkdag en per toestel. Voor ieder uur dat voormeld maximum overschrijdt zal de Leverancier een bijkomende Huurprijs aanrekenen, die proportioneel wordt berekend op basis van de contractueel bepaalde Huurprijs. Indien de overschrijding van het maximum aantal werkuren dermate groot is dat dit een negatieve invloed heeft op de kostenstructuur van de Leverancier en in ieder geval indien de overschrijding groter is dan 20 % van het voormelde maximum, dan heeft de Leverancier het recht om naar zijn keuze ofwel de bijkomende kosten aan te rekenen ofwel om de Huurovereenkomst stop te zetten ten laste van de Klant-Huurder.

3.4 De Leverancier heeft te allen tijde het recht de stand van de urenteller op te nemen om de effectieve duurtijd van het gebruik van het Verhuurde Materieel te bepalen. Op eenvoudige vraag van de Leverancier zal de Klant-Huurder de stand van de urenteller schriftelijk meedelen.

3.5 Indien de machine is uitgerust met een telematica systeem mag de Leverancier gebruik maken van dit systeem en alle eruit voortkomende gegevens.

Art. 4 Betalingstermijn
4.1 Facturen voor het Verhuurde Materieel zijn netto contant betaalbaar binnen de dertig (30) dagen na datum van de factuur van de Leverancier. De Huurprijs en de Kosten voor het Verhuurde Materieel worden door de Leverancier per maand gefactureerd. Bij beëindiging door de Klant-Huurder en ontbinding lastens de Klant-Huurder van een Huurovereenkomst van onbepaalde duur worden de Huurprijs en de Kosten echter onmiddellijk aan de Klant-Huurder gefactureerd.

Art. 5 Levering van het Verhuurde Materieel
5.1 Indien de Huurovereenkomst niet door de Klant-Huurder ondertekend werd bij de totstandkoming, dan zal de Klant-Huurder de Huurovereenkomst ondertekend en ten laatste binnen 24 uren na ontvangst ervan terugsturen aan de Leverancier. Stuurt de Klant-Huurder binnen voormelde termijn geen ondertekende Huurovereenkomst terug dan wordt hij door het loutere gebruik van het Verhuurde Materieel vermoed de Huurovereenkomst te hebben aanvaard.

5.2 Het Verhuurde Materieel wordt in een vestiging van de Leverancier ter beschikking gesteld aan de Klant-Huurder. Indien de Klant-Huurder daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk verzoekt, kan het Verhuurde Materieel, op het in de Huurovereenkomst aangegeven adres worden ter beschikking gesteld aan de Klant-Huurder, die zelf de kosten draagt verbonden aan het transport en de levering. De Leverancier is gerechtigd het Verhuurde Materieel af te (laten) leveren op het door de Klant-Huurder opgegeven adres voor risico van deze laatste, zelfs als de Klant-Huurder niet aanwezig is. De vrachtbrief geldt als leveringsbewijs.

Art. 6 Staat van het Verhuurde Materieel
6.1 Het Verhuurde Materieel wordt verhuurd in de staat waarin het zich bij levering bevindt.

6.2 Het Verhuurde Materieel wordt, naargelang het type, met volle brandstoftank of met opgeladen batterij geleverd.

6.3 De Klant-Huurder moet het Verhuurde Materieel bij ontvangst onmiddellijk aan een normaal aandachtig nazicht onderwerpen en controleren op gebreken of tekorten.

6.4 Indien de Klant-Huurder, noch zijn vertegenwoordiger, aanwezig is op het ogenblik van de levering, beschikt de Klant-Huurder over een termijn van 24 uren na  schriftelijke bevestiging van de levering van het Verhuurde Materieel om het Verhuurde Materieel te controleren.

6.5 Aanvaarding zonder onmiddellijk protest of zonder protest binnen voormelde termijn van 24 uren na levering van het Verhuurde Materieel dekt de zichtbare gebreken en ontneemt het recht aan de Klant-Huurder om zich naderhand nog te beklagen over zichtbare gebreken.

6.6 Gebreken die tijdens de huurperiode worden ontdekt, moeten schriftelijk ter kennis worden gebracht aan de Leverancier. De Leverancier vrijwaart voor een periode van één (1) maand alle verborgen gebreken aan het Verhuurde Materieel, die het gebruik ervan verhinderen en voor zover het bewijs is geleverd dat de Leverancier de verborgen gebreken kende of diende te kennen.

6.7 Voor wat het nieuwe Verhuurde Materieel betreft en voor zover dit werd bepaald in de Bijzondere Voorwaarden kan deze worden gewaarborgd door (i) standaard waarborgen van de producent van het Verhuurde Materiaal (ii) bepaalde bijkomende waarborgen vanwege de producent indien deze werden aangeboden en de Klant-Huurder deze heeft aangekocht en betaald. De details van de waarborgen en bijhorende voorwaarden van de producent zijn zoals toegevoegd bij het Contract of kunnen op
verzoek ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich tot het doorgeven van het voordeel en genot van de toepasselijke waarborgen van de producent aan de Klant-Huurder.

6.8 De Leverancier dient de Klant-Huurder niet te vrijwaren indien blijkt dat:
6.8.1 De Klant-Huurder of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Producten of geprobeerd heeft dit te doen; of
6.8.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van het Verhuurde Materieel voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik,
montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de Producten worden gebruikt; of
6.8.3 Voor schade welke gerelateerd is aan normale slijtage, aan storingen veroorzaakt door onervarenheid en/of nalatigheid van de Klant-Huurder, aan overbelasting, aan niet erkende interventies, aan toevallige gebeurtenissen en Overmacht; of
6.8.4 De gebreken niet tijdig en op gedetailleerde en correcte wijze zijn gemeld aan de Leverancier; of
6.8.5 De bij het Verhuurde Materieel behorende en niet van de Leverancier afkomstige documentatie, waaronder begrepen de gebruiks- of bedieningsvoorschriften,
veiligheidssymbolen etc, onjuist en/of onvolledig is; of
6.8.6 De De Klant-Huurder niet voldoet aan de verplichting tot registratie waaruit regelmatig onderhoud van het Verhuurde Materieel blijkt; of
6.8.7 Het Verhuurde Materieel gebruikt werd samen met accessoires of hulpstukken die niet als toebehoren bij het Verhuurde Materieel werden verkocht of geleverd, dan wel niet bedoeld zijn om samen met het Verhuurde Materieel gebruikt te worden; of
6.8.8 De Klant-Huurder achterstallige betalingen verschuldigd is aan de Leverancier of zijn verbintenissen niet is nagekomen; of
6.8.9 De Bijzondere Voorwaarden vermelden dat onderhoud en herstellingen ten laste zijn van de Klant-Huurder en/of vermelden dat er geen garantie werd gegeven; of
6.8.10 De Bijzondere Voorwaarden vermelden dat onderhoud en herstellingen gedeeltelijk ten laste zijn van de KlantHuurder en het gebrek daarvan deel uitmaakt en/of vermelden dat er een beperkte garantie werd gegeven en het gebrek buiten de omvang van de garantie valt.

6.9 De Klant-Huurder is wettelijk gehouden om de Leverancier onmiddellijk te betalen op diens verzoek tegen de dan geldende tarieven van Leverancier voor alle werkzaamheden uitgevoerd en materialen geleverd door de Leverancier die niet vallen onder de garantie. De Leverancier mag alle stukken inspecteren en testen die onderworpen zijn aan de garantie.

6.10 Verborgen gebreken worden op tegensprekelijke wijze vastgesteld. Indien een verborgen gebrek met betrekking tot het Verhuurde Materieel voorligt, wordt expliciet
overeengekomen dat de Leverancier, volgens zijn deskundig inzicht en naar zijn keuze, ofwel het Verhuurde Materieel mag herstellen ofwel het Verhuurde Materieel mag vervangen, ofwel een prijsvermindering mag toestaan, ofwel dat de Huurovereenkomst wordt ontbonden met teruggave van het Verhuurde Materieel. De Klant-Huurder is niet gerechtigd om bijkomende vergoeding te vorderen. Vervangen onderdelen worden automatisch en zonder enige vergoeding eigendom van de Leverancier. Alle kosten voor vervoer, douane, monteren, demonteren en verplaatsingskosten blijven ten laste van de Klant-Huurder.

6.11 Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover toegestaan bij wet, uitgesloten.

6.12 Op het einde van de Huurovereenkomst zal de lant-Huurder het Verhuurde Materieel in dezelfde staat teruggeven aan de Leverancier als in dewelke hij het Verhuurde Materieel heeft ontvangen.

6.13 Alle schade, behalve de normale slijtage, die aan het Verhuurde Materieel op het moment van teruggave wordt vastgesteld, zal geacht worden te zijn veroorzaakt door de KlantHuurder en hij zal er dan ook alle uit voortvloeiende kosten van dragen.

Art. 7 Onderhoud en herstelling van het Verhuurde Materieel
7.1 Onderhouds- en herstellingswerken kunnen uitsluitend door de Leverancier of een door hem aangeduide persoon worden uitgevoerd.

7.2 De Leverancier moet door de Klant-Huurder telefonisch en schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het onderhoud en de herstellingen die uitgevoerd moeten worden.

7.3 De Leverancier zal het nodige doen om in voorkomend geval zo snel mogelijk de onderhouds- en herstellingswerken uit te voeren of uit te laten voeren.

7.4 De Klant-Huurder zal hiertoe het Verhuurde Materieel en de nodige faciliteiten en ruimte ter beschikking stellen aan de Leverancier of diens aangeduide persoon zodat de aangestelde(n) van de Leverancier tijdens de normale werkuren van de Leverancier de onderhoudsen herstellingswerken kan/kunnen uitvoeren.

7.5 Bij een Huurovereenkomst van een bepaalde duur langer dan twaalf (12) maanden zal de Klant-Huurder de nodige afgesloten opslagruimte voorzien zodat de Leverancier ter plaatse een reserve wisselstukken kan aanleggen. De Klant-Huurder zal de nodige verzekeringen onderschrijven voor de volledige waarde van de wisselstukken en dit vanaf de dag dat deze in de opslagruimte zijn gebracht.

7.6 Indien de onderhouds- en herstellingswerken niet ter plaatse bij de Klant-Huurder kunnen worden uitgevoerd, zullen deze werken bij de Leverancier worden uitgevoerd.

7.7 Indien de Leverancier het redelijkerwijze onmogelijk acht het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder te herstellen en/of deze herstelling langer dan één (1) week in beslag zal nemen, kan voor de duur van de herstelling vervangingsmaterieel ter beschikking worden gesteld aan de Klant-Huurder, voor zover er een vergelijkbaar toestel beschikbaar is. Dit vervangingsmaterieel zal niet noodzakelijkerwijze identiek zijn aan het te herstellen materieel. De kosten verbonden aan de terbeschikkingstelling van het vervangingsmaterieel alsook de marktconforme vergoeding voor het gebruik van het vervangingsmaterieel zijn ten laste van de Klant-Huurder.

7.8 De Klant-Huurder heeft niet het recht schadevergoeding te eisen wanneer het Verhuurde Materieel tijdelijk niet kan worden gebruikt.

7.9 Herstellingen waarvan bewezen is dat ze nodig zijn wegens de schuld van de Klant-Huurder komen ten laste van de Klant-Huurder, evenals de kleine huurherstellingen.

7.10 Herstellingswerken die ten laste komen van de Klant-Huurder worden apart gefactureerd en zijn betaalbaar volgens de bepalingen de Aanvullende Voorwaarden – Onderhoud en Herstelling.

7.11 Wanneer de tussenkomst van de Leverancier voor herstelling gevraagd wordt, en dit verzoek wordt geannuleerd op een ogenblik dat het personeel van de Leverancier reeds onderweg is, dan zullen de verloren gegane uren en de nutteloze verplaatsingskosten aan de KlantHuurder worden gefactureerd.

Art. 8 Plichten van de Klant-Huurder
8.1 De Klant-Huurder verbindt er zich toe:
8.1.1 Zich te houden aan de bepalingen van de Huurovereenkomst en alle ter plaatse geldende reglementering die betrekking heeft op het bezit en het gebruik van het
Verhuurde Materieel, onder andere, maar niet beperkt tot, de wettelijke vereisten betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
8.1.2 Het Verhuurde Materieel als een goede huisvader te gebruiken overeenkomstig zijn bestemming bepaald in de Huurovereenkomst of, bij gebreke daarvan, volgens de normale bestemming van het Verhuurde Materieel.
8.1.3 Te voorzien in het dagelijkse nazicht en onderhoud van het Verhuurde Materieel aan de hand van de in het documentenvak van het Verhuurde Materieel  meegeleverde technische controlelijst en smeerschema, waarin begrepen dagelijks nazicht van het oliepeil, bandenspanning, batterijwater.
8.1.4 Het Verhuurde Materieel inwendig en uitwendig schoon te maken.
8.1.5 Het Verhuurde Materieel in een overdekte en afgesloten plaats onder te brengen op de ogenblikken dat de KlantHuurder er geen gebruik van maakt.

8.2 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel enkel ter beschikking stellen aan personen die onder zijn bevoegdheid handelen. Tevens moeten deze personen, evenals de KlantHuurder zelf, houder zijn van de eventueel wettelijk vereiste bekwaamheidsbewijzen, attesten of vergunningen en dienen zij aan alle vereisten te beantwoorden die onder meer door de verzekeraar van het Verhuurde Materieel worden opgelegd.

8.3 De Klant-Huurder mag het Verhuurde Materieel noch geheel, noch gedeeltelijk in bewaring geven, onderverhuren, of tot zekerheid – al dan niet aan derden – overdragen, op welke wijze dan ook. Aan de Klant-Huurder die verhuur van materieel als maatschappelijk doel heeft en voor wie dergelijke verhuur een gewoonlijke
handelspraktijk uitmaakt, is onderverhuur wel toegestaan.

8.4 Het is de Klant-Huurder ten strengste verboden wijzigingen aan het Verhuurde Materieel aan te brengen of markeringen van het toestel te verwijderen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier.  Alle eventuele vervangen en geïncorporeerde stukken worden van rechtswege en zonder enige vergoeding eigendom van de Leverancier. Deze stukken en accessoires mogen in geen geval de waarde van het Verhuurde Materieel verminderen of het gebruik ervan overeenkomstig de bestemming belemmeren, in welk geval de Leverancier gerechtigd is het Verhuurde Materieel uitsluitend op kosten van de Klant-Huurder in zijn oorspronkelijke toestand te herstellen.

8.5 De Klant-Huurder is er als enige toe gehouden alle accessoires en documenten die de Leverancier hem samen met het Verhuurde Materieel ter beschikking stelde, onder andere, gebruiksaanwijzing, keuringsverslagen, onderhoudsgegevens, technische controlelijst, EG Verklaring van Overeenstemming, in goede staat te bewaren. Bij verlies of beschadiging van accessoires en/of documenten, zal de Klant-Huurder op eigen kosten voor vervanging of voor de aflevering van duplicaten instaan.

8.6 De Klant-Huurder dient de gemachtigde van de Leverancier te allen tijde vrije toegang te verlenen tot zijn gebouwen en terreinen of andere plaatsen waar het Verhuurde Materieel zich bevindt, ter inspectie of, bij beëindiging van de Huurovereenkomst, afhaling van het Verhuurde Materieel.

8.7 Het is ten strengste verboden om het Verhuurde Materieel aan te wenden voor het transport van brandbare, ontplofbare, en/of corrosieve goederen, te gebruiken in een corrosieve omgeving, om met het Verhuurde Materieel deel te nemen aan wedstrijden en/of testritten en om het Verhuurde Materieel een ander voertuig te laten duwen, trekken, of wegslepen.

8.8 Het Verhuurde Materieel mag niet gebruikt worden voor rijexamens, behoudens indien dit, na uitdrukkelijk en schriftelijk verzoek door de Klant-Huurder, voorafgaand en schriftelijk werd toegestaan door de Leverancier.

8.9 De Klant-Huurder zal de Leverancier onmiddellijk verwittigen indien het Verhuurde Materieel defect of beschadigd is. De KlantHuurder zal de Leverancier op diens eerste verzoek eveneens alle nodige aanduidingen en informatie verschaffen.

Art. 9 Verzekering van het Verhuurde Materieel
9.1 De Klant-Huurder dient zich voor de gehele duur van de Huurovereenkomst te verzekeren voor zijn burgerlijke aansprakelijkheid voor alle schade aan personen en goederen ten gevolge van het gebruik of het bezit van het Verhuurde Materieel.

9.2 De Klant-Huurder zal bovendien het Verhuurde Materieel zelf verzekeren tegen materiële schade, hetzij door brand, diefstal, ontvreemding, vandalisme, verlies,
machinebreuk, aanrijding en dergelijke meer die gehele of gedeeltelijke beschadiging of vernietiging van het Verhuurde Materieel als gevolg hebben. De Klant-Huurder
dient een kopie van de door hem ondertekende polis en een bewijs van betaling van de premie over te maken aan de Leverancier indien deze laatste daarom verzoekt.

9.3 Het Verhuurde Materieel mag niet in gebruik worden genomen op een ander adres dan dat vermeld in de Huurovereenkomst. Het Verhuurde Materieel mag niet op de openbare weg worden gebruikt, tenzij met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Leverancier, die in dat geval de daartoe benodigde documenten bezorgt. Indien het Verhuurde Materieel op de openbare weg wordt gebruikt, zal de Klant-Huurder daartoe, op zijn kosten, een verzekering onderschrijven en is gehouden de Leverancier te vrijwaren voor alle retributies, boetes, sleepkosten en opslagkosten die dergelijk gebruik veroorzaken.

Art. 10 Rechten van de Leverancier
10.1 De Leverancier heeft het recht het Verhuurde Materieel te allen tijde geheel of gedeeltelijk door gelijksoortig materieel te vervangen en het terug te nemen in geval van Overmacht zoals bepaald in Art. 8 van de Algemene Voorwaarden.

10.2 De Leverancier heeft het recht om de uitoefening van gelijk welke verbintenis die uit de Huurovereenkomst voortvloeit op te schorten, indien de Klant-Huurder zelf in
gebreke blijft enige verbintenis uit hoofde van deze of enige andere Overeenkomst die hij met de Leverancier heeft gesloten, uit te voeren.

10.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen, heeft de Leverancier te allen tijde het recht de Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. De Huurovereenkomst blijft dan voor het overige onverminderd van toepassing.

Art. 11 Eigendom van het Verhuurde Materieel
11.1 De Leverancier is de exclusieve eigenaar van het Verhuurde Materieel.

11.2 De Klant-Huurder verbindt er zich toe het eigendomsplaatje dat hem ter beschikking wordt gesteld, goed zichtbaar aan het Verhuurde Materieel vast te hechten en erover te waken dat dit niet beschadigd, weggenomen of bedekt wordt.

11.3 De Klant-Huurder dient de Leverancier onmiddellijk schriftelijk te verwittigen van elk relevant feit dat de eigendom of het gebruik van het Verhuurde Materieel in het
gedrang kan brengen. Dit is onder meer het geval wanneer het Verhuurde Materieel volledig of gedeeltelijk gestolen, beschadigd of opgeëist wordt of technisch defect is; wanneer het bij een schadegeval met lichamelijke of materiële schade betrokken is; wanneer een derde geheel of gedeeltelijk beslag legt of bewarende maatregelen treft m.b.t. het Verhuurde Materieel.

11.4 In dergelijk geval zal de Klant-Huurder de instrumenterende gerechtsdeurwaarder of de beslagleggende partij of enige andere betrokken derde onmiddellijk schriftelijk kennis geven van het feit dat het Verhuurde Materieel eigendom is van de Leverancier.

11.5 Indien de Klant-Huurder geen eigenaar is van het gebouw of het terrein waarin het Verhuurde Materieel staat of als hij ophoudt eigenaar te zijn, zal hij de eigenaar of nieuwe eigenaar van het gebouw of het terrein per aangetekende brief op de hoogte stellen van het feit dat het Verhuurde Materieel niet zijn eigendom is.

11.6 De Leverancier kan op elk ogenblik voorlegging vragen van beide voormelde kennisgevingen.

Art. 12 Subrogatie
12.1 De Klant-Huurder machtigt de Leverancier ertoe om, op kosten van de Klant-Huurder, alle handelingen die volgen uit de toegebrachte schade aan het Verhuurde Materieel, zelf te (laten) stellen en eventuele schadevergoedingen zelf te innen. De KlantHuurder cedeert derhalve nu reeds al zijn rechten tegenover derden die verantwoordelijk zijn voor de aan het Verhuurde Materieel aangebrachte schade.

Art. 13 Duur van de Huurovereenkomst
13.1 De Huurovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde, dan wel onbepaalde duur. Een Huurovereenkomst voor een bepaalde duur wordt steeds aangegaan middels een door beide partijen te ondertekenen contract.

13.2 De Huurovereenkomst neemt een aanvang op de dag van de levering van het Verhuurde Materieel zoals bepaald in Art. 5 en volgens de modaliteiten van Art. 3 van deze Aanvullende Voorwaarden, en de Huurovereenkomst neemt een einde op de dag van het verstrijken van de Huurovereenkomst indien het een Huurovereenkomst van bepaalde duur betreft, ofwel 24 uur na schriftelijke kennisgeving door de Klant-Huurder dat hij de Huurovereenkomst van onbepaalde duur beëindigt. De Leverancier
zal na voormelde 24 uur aan de Klant-Huurder dan ook geen Huurprijs meer aanrekenen. Evenwel blijft het risico m.b.t. het Verhuurde Materieel bij de Klant-Huurder tot het ogenblik van effectieve teruggave aan of effectieve terugname door de Leverancier. De Leverancier verbindt er zich toe om het Verhuurde Materieel, voor zover dit aldus door de Klant-Huurder werd gevraagd, binnen de acht (8) werkdagen na de kennisgeving terug te nemen bij de Klant-Huurder, behoudens onvoorziene  omstandigheden.

13.3 De partijen zullen zich niet op stilzwijgende verlenging of hernieuwing kunnen beroepen, tenzij ze dit bij het aangaan van de Huurovereenkomst van bepaalde duur
schriftelijk hebben bedongen en daarbij een termijn voor verlenging of vernieuwing hebben bepaald.

13.4 In geval het Verhuurde Materieel evenwel door de Klant-Huurder op de contractuele einddatum van de Huurovereenkomst niet wordt teruggegeven aan de Leverancier, zal de Huurprijs bij wijze van gebruiksvergoeding verder worden aangerekend tot de dag dat het Verhuurde Materieel effectief door de KlantHuurder wordt teruggegeven op een vestiging van de Leverancier, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

13.5 De Leverancier kan de Huurovereenkomst onmiddellijk en van rechtswege beëindigen per aangetekende brief, en zonder dat de KlantHuurder recht heeft op schadevergoeding:
13.5.1 Bij ernstige schade aan het Verhuurde Materieel;
13.5.2 Bij diefstal of verlies van het Verhuurde Materieel;
13.5.3 Wanneer de krachtens deze of enige andere Huurovereenkomst voor rekening van de Leverancier zijnde onderhouds- en/of reparatiekosten een aanzienlijk ongunstiger verloop hebben dan de Leverancier bij het aangaan van de Huurovereenkomst redelijkerwijze kon verwachten;
13.5.4 Indien de Klant-Huurder zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Huurovereenkomst niet respecteert.

13.6 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de Huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen lastens de KlantHuurder in geval van faillissement, gerechtelijk akkoord of daarmee gelijkgestelde gerechtelijke procedure, uitstel van betaling, kennelijk onvermogen van de Klant-Huurder, toelating van de Klant-Huurder onder de bescherming van de WCO, ontbinding, in vereffeningstelling, publicatie van geprotesteerde wissels, dagvaarding voor de rechtbank ingevolge achterstallige betaling, opening dossier bij een dienst ter opsporing bedrijven in moeilijkheden, verkoop, overdracht, vestiging in een ander
land, inpandgeving, inbreng in een vennootschap van zijn handelsfonds of zijn uitrusting door de Klant-Huurder, alsook wanneer een Klant-Huurder niet tijdig een
wissel accepteert.

13.7 Wanneer een Huurovereenkomst wordt verbroken door de Klant-Huurder of wordt ontbonden lastens de Klant-Huurder verbindt de Klant-Huurder zich er toe om binnen de acht (8) dagen een verbrekingsvergoeding te betalen, bepaald in overeenstemming met Art. 13.8.

13.8 Indien een Huurovereenkomst van een bepaalde duur bij toepassing van de vorige paragraaf wordt beëindigd, zal de Leverancier bovendien recht hebben op schadevergoeding en/of verbrekingsvergoeding ten laste van de Klant-Huurder, die forfaitair wordt bepaald op 50 % van de Huurprijs voor de nog niet verlopen
periode, met een minimumbedrag gelijk aan de Huurprijs over zes (6) maanden, onverminderd het recht voor de Leverancier om een grotere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade groter is.

Art. 14 Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid van de Klant-Huurder
14.1 De Klant-Huurder draagt de risico’s en verantwoordelijkheid van het Verhuurde Materieel vanaf het moment van de levering tot op het ogenblik dat het Verhuurde Materieel effectief wordt teruggegeven op een vestiging van de Leverancier of door laatste wordt teruggenomen.

14.2 Indien werd overeengekomen dat de Leverancier of transporteur het Verhuurde Materieel ter beschikking van de Klant-Huurder zal stellen buiten een vestiging van de Leverancier, draagt de Klant-Huurder niettemin alle risico’s en verantwoordelijkheden vanaf het ogenblik dat het Verhuurde Materieel deze vestiging van de Leverancier verlaat.

14.3 Voor rekening van de Klant-Huurder zal de Leverancier volgende zaken uitvoeren of volgende schade herstellen, zonder dat deze opsomming exhaustief is: herstellingen ten gevolge van aanrijding, overbelasting, onbevoegd gebruik of nalatigheid; schade aan de onderzijde van het Verhuurde Materieel, banden, glasbreuk, dak, interieur, spiegels, lichtelementen; schade ingevolge verkeerd of onvoorzichtig gebruik; schade ingevolge bevuiling met verf en/of bestickering; schade aan persoonlijke objecten en verlies en/of beschadiging van de sleutel; schade als gevolg van verwaarlozing, poging tot diefstal, diefstal, poging tot inbraak, inbraak of vandalisme; verkeerd gebruik zoals beschreven in Art. 8.7 van deze Aanvullende Voorwaarden; schade door een exclusieve fout en/of het opzettelijk toebrengen van schade; boetes of andere
heffingen opgelegd wegens feiten of gebeurtenissen, welke tijdens de huurperiode met betrekking tot het Verhuurde Materieel hebben plaatsgevonden. De Klant-Huurder is gehouden de Huurprijs te betalen tijdens de periode waarin de Leverancier de hierboven beschreven herstellingen uitvoert.

14.4 De Klant-Huurder is eveneens aansprakelijk voor de stoffelijke en lichamelijke schade, die door het gebruik van het Verhuurde Materieel aangebracht wordt aan derden, aan de KlantHuurder zelf of aan personeel van de KlantHuurder of van één van zijn aangestelden.

Art. 15 Teruggave van het Verhuurde Materieel
15.1 De Klant-Huurder brengt het Verhuurde Materieel op eigen kosten en op de dag waarop de Huurovereenkomst een einde neemt, uiterlijk om 17 uur (5.00 PM), terug naar een vestiging naar keuze van de Leverancier. De Klant-Huurder kan de Leverancier verzoeken het Verhuurde Materieel, op kosten van de Klant-Huurder, te komen ophalen.

15.2 Het Verhuurde Materieel dient in perfecte staat  van onderhoud, schoongemaakt, in goede werking en vergezeld van alle bijhorende documenten te worden terugbezorgd.

15.3 Onverminderd het recht van de Leverancier zoals voorzien in art. 13.4, kan de Leverancier de Klant-Huurder een schadevergoeding vragen van 1000 EUR per kalenderdag vertraging, indien het Verhuurde Materieel laattijdig wordt terugbezorgd, onverminderd het echt voor de Leverancier om een grotere schadevergoeding te vorderen indien de reële schade groter is.

15.4 Na beëindiging van de Huurovereenkomst en terugkomst van het Verhuurde Materieel bij de Leverancier controleert de Leverancier het Verhuurde Materieel binnen de twee (2) weken op schade en gebreken. Indien de Leverancier schade en/of gebreken vaststelt dan stelt hij daarvan een schadebestek op dat hij schriftelijk overmaakt aan de Klant. De Klant heeft gedurende vijf (5) werkdagen na de verzending daarvan de tijd om dit schadebestek per e-mail te betwisten. Bij gebrek aan dergelijke betwisting binnen voormelde termijn wordt de Klant geacht zijn aansprakelijkheid voor de schade en/of gebreken te aanvaarden en akkoord te gaan met de terugbetaling van de bedragen vervat in het bestek van de Leverancier.

Art. 1 Toepasbaarheid
1.1 Deze Aanvullende Voorwaarden zijn zowel van toepassing op onderhouds- en herstellingswerken op de site van de Leverancier, of een vestiging van een met de Leverancier verbonden vennootschap, als ook op onderhouds- en herstellingswerken op een andere locatie (bv. op de site van de KlantKoper), tenzij hierna uitdrukkelijk anders vermeld.

Art. 2 Definities
Tenzij anders bepaald, hebben de volgende termen met hoofdletters de hierna aangegeven betekenis:
– Onderhoudsovereenkomst: De Algemene Voorwaarden en alle van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden. Zo ten aanzien van de Klant-Koper een Offerte
werd opgesteld en/of een onderhoudscontract, hetzij schriftelijk, hetzij mondeling, werd overeengekomen behoren deze ook tot de Onderhoudsovereenkomst.
– Preventief Onderhoud: De onderhoudswerken en bijkomende diensten voorgeschreven door de fabrikant van het Materieel, die worden uitgevoerd op de tijdstippen, dan wel volgens de regelmaat, zoals bepaald in de Onderhoudsovereenkomst.
– Curatief Onderhoud: De onderhouds- en herstellingswerken en bijkomende diensten die worden uitgevoerd om functionele gebreken in het Materieel weg te nemen. Tenzij anders overeengekomen, omvat het Curatief Onderhoud:
• het achterhalen van de oorzaak van het gebrek en/of defect;
• het wegnemen van het gebrek en/ofdefect;
• eventueel het vervangen van bepaalde onderdelen van het Materieel;
• het testen op de functionaliteit van het Materieel met betrekking tot het te herstellen gebrek en/of defect.
– Onderhoud: Het Preventief en/of Curatief Onderhoud al naargelang.
– Materieel: De machines, het materiaal en andere uitrusting van de Klant-Koper waarop het Onderhoud betrekking heeft zoals bepaald in de Onderhoudsovereenkomst.
– Offerte: De door de Leverancier aanvaarde offerte zoals bedoeld in Art. 2 van de Algemene Voorwaarden.
– Startdatum: De datum waarop de Onderhoudsovereenkomst in werking treedt.

Art. 3 Onderhoud
3.1 De Leverancier zal het Onderhoud uitvoeren in overeenstemming met de regels van de kunst, de toepasselijke wetgeving en reglementering, de eisen en specificaties vervat in de Onderhoudsovereenkomst.

3.2 De Leverancier zal bij het Onderhoud gebruik maken van de op het ogenblik van het Onderhoud best beschikbare technologieën en human resources.

3.3 De werknemers en/of andere aangestelden van de Leverancier blijven steeds onder het gezag van de Leverancier staan en niets in de Onderhoudsovereenkomst kan afbreuk doen aan dit gezag.

3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Leverancier door de uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst geen eigenaar van het Materieel.

3.5 De Klant-Koper is verantwoordelijk voor het dagelijkse onderhoud en de normale zorg voor het Materieel. De Klant-Koper zal, tenzij anders overeengekomen, een gedetailleerd logboek bijhouden waarin wordt vermeld:
3.5.1 hoe het Materieel functioneert; en
3.5.2 welke dagelijkse zorgen en onderhoud de Klant-Koper aan het Materieel verricht.

Art. 4 Plaats en tijdstip van het Onderhoud
4.1 Het Onderhoud wordt uitgevoerd op de plaats en het tijdstip in de Onderhoudsovereenkomst bepaald. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, vindt het Onderhoud plaats tijdens de voor de Leverancier normale werktijden op normale werkdagen, zoals bepaald in Art. 11.3 van de Algemene Voorwaarden.

Art. 5 Bestekkosten
5.1 Wanneer de Klant-Koper om een Offerte verzoekt, behoudt de Leverancier zich het recht voor om kosten voor het opmaken van deze Offerte (“Bestekkosten”) aan te rekenen aan de KlantKoper. De Leverancier zal, op schriftelijk verzoek van de Klant-Koper, deze Bestekkosten verantwoorden aan de hand van time-sheets.

Art. 6 Prijs
6.1 De Leverancier heeft het recht de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien sinds de Startdatum de inkoopprijzen en/of kostprijzen die gedragen worden door de Leverancier zijn gestegen.

Art. 7 Betaling
7.1 De Leverancier factureert het Onderhoud integraal en onmiddellijk na het voltooien daarvan aan de Klant-Koper.

7.2 Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen in de Onderhoudsovereenkomst, dient de Klant-Koper de facturen voor Onderhoud binnen de dertig (30) dagen na de datum van de factuur van de Leverancier te betalen.

Art. 8 Duur
8.1 De Onderhoudsovereenkomst is gesloten voor bepaalde duur, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. Een Onderhoudsovereenkomst voor een eenmalig Curatief Onderhoud wordt geacht enkel voor het betreffend Curatief Onderhoud te zijn aangegaan en is derhalve niet van onbepaalde duur.

8.2 Elke partij kan de Onderhoudsovereenkomst, te allen tijde en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, beëindigen, mits het geven van een schriftelijke opzeg aan de andere partij van twee (2) maanden.

Art. 9 Overmacht
9.1 Bij Overmacht, zoals gedefinieerd in Art. 8 van deAlgemene Voorwaarden, zal de erdoor betrokken partij onmiddellijk de andere partij in kennis stellen van de aard en  omvang van de omstandigheden in kwestie. Na deze kennisgeving worden de verplichtingen van de betrokken partij opgeschort. Deze partij zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, zolang de Overmacht blijft voortduren en dit voor een maximum van zestig (60) opeenvolgende kalenderdagen. In geen geval schort een situatie onder dit Art. 9.1 de betalingsverplichting van de Klant-Koper voor het reeds uitgevoerde Onderhoud op. Wanneer de Overmacht langer duurt dan zestig
(60) opeenvolgende kalenderdagen heeft iedere partij het recht de Onderhoudsovereenkomst schriftelijk op te zeggen met onmiddellijke ingang zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

Art. 10 Aansprakelijkheid
10.1 De Klant-Koper zal de Leverancier op gedetailleerde wijze, schriftelijk en binnen vierentwintig uur na vaststelling van het gebrek in kennis stellen van elk gebrek dat optreedt in het uitgevoerde Onderhoud. De Klant-Koper kan enkel die gebreken melden welke zich manifesteren binnen een termijn van vijftig (50) werkuren van (een deel van) het Materieel na het Onderhoud en ten laatste binnen één (1) maand na ondertekening van de werkopdracht of na de inontvangstname van het herstelde  materieel.

10.2 Nadat de Leverancier de kennisgeving uit Art. 10.1 van deze Aanvullende Voorwaarden heeft ontvangen, zal de Leverancier trachten dit gebrek te verhelpen op een wijze door partijen overeen te komen. In geen geval schort een kennisgeving uit Art. 10.1 van deze Aanvullende Voorwaarden de betalingsverplichting van de Klant-Koper op.

10.3 De Leverancier is slechts aansprakelijk voor schade aan eigendommen van de Klant-Koper, die ontstaat door grove nalatigheid of opzettelijke fout van de Leverancier bij het uitvoeren van het Onderhoud volgens de Onderhoudsovereenkomst. De Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade of gebreken die het gevolg zijn van
omstandigheden bedoeld in Art. 9 van deze Aanvullende Voorwaarden of omstandigheden waarvoor de Leverancier niet verantwoordelijk is, zoals (niet-limitatief) verkeerd gebruik of herstelling van het Materieel door de Klant-Koper of een derde, ondeugdelijke dagelijkse zorg door de KlantKoper in strijd met Art. 3.5 van deze Aanvullende Voorwaarden, of onjuiste maatregelen bij toepassing van Art. 12.3 van deze Aanvullende Voorwaarden. De aansprakelijkheid van de Leverancier geldt evenmin voor normale slijtage.

10.4 Adviezen, instructies of aanwijzingen in verband met het gebruik van het Materieel worden louter vrijblijvend en zonder aanvaarding van aansprakelijkheid gegeven.

10.5 De Leverancier is niet aansprakelijk voor eender welke vorm van gevolgschade zoals (niet-limitatief) productieverlies, gemis van gebruik, winstderving, meerkosten en eventuele boetes die de Klant-Koper zou moeten betalen.

10.6 De Klant-Koper is aansprakelijk voor alle door hem of zijn aangestelden aangerichte schade aan het materiaal, materieel, gereedschappen en alle andere uitrusting van de Leverancier. De Leverancier heeft tevens het recht om alle aan haar rechtstreekse en onrechtstreekse berokkende schade op de Klant-Koper te verhalen wanneer
deze kennelijk door de Klant-Koper of diens angestelden werd veroorzaakt.

Art. 11 Garantie
11.1 De Leverancier garandeert dat het Onderhoud wordt uitgevoerd zoals bepaald in Art. 3.1 en 3.2 van deze Aanvullende Voorwaarden.

11.2 Het Onderhoud dat onder de Onderhoudsovereenkomst wordt geboden, garandeert geen ononderbroken foutloze werking van het Materieel.

11.3 Voor wat het nieuwe Verkochte Materieel betreft, die onderdeel uitmaken van het Onderhoud, wordt deze gewaarborgd door (i) standaard waarborgen van de producent van het Verkochte Materiaal (ii) bepaalde bijkomende waarborgen vanwege de producent indien deze werden aangeboden en de Klant-Koper deze heeft aangekocht en betaald. De details van de waarborgen en bijhorende voorwaarden van de producent zijn zoals toegevoegd bij het Contract of kunnen op verzoek ter beschikking worden gesteld. De aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt zich tot het doorgeven van het voordeel en genot van de toepasselijke waarborgen van de producent aan de Klant.

11.4 De Leverancier dient de Klant-Koper niet te vrijwaren indien blijkt dat:
11.4.1 De Klant-Koper of een derde herstellingen of wijzigingen heeft aangebracht aan de Producten of geprobeerd heeft dit te doen; of
11.4.2 De gebreken het gevolg zijn van verkeerd of abnormaal gebruik, zoals, onder meer, het gebruik van de Producten voor andere doeleinden dan deze waarvoor het redelijkerwijs is bestemd, overmatige belasting, (ondeskundige) aanwending op een wijze die niet overeenstemt met de instructies voor correct gebruik, montage, onderhoud, installatie of gebruik dat niet conform is met de technische of veiligheidsnormen die van kracht zijn op de plaats waar de Producten worden gebruikt; of
11.4.3 Voor schade welke gerelateerd is aan normale slijtage, aan storingen veroorzaakt door onervarenheid en/of nalatigheid van de Klant-Koper, aan overbelasting, aan niet erkende interventies, aan toevallige gebeurtenissen en Overmacht; of
11.4.4 De gebreken niet tijdig, d.i. binnen de bovenvermelde termijnen, en op gedetailleerde en correcte wijze zijn gemeld aan de Leverancier.
11.4.5 De Klant-Koper achterstallige betalingen verschuldigd is aan de Leverancier of zijn verbintenissen niet is nagekomen.

11.5 De Klant-Koper is wettelijk gehouden om de Leverancier onmiddellijk te betalen op diens verzoek tegen de dan geldende tarieven van Leverancier voor alle werkzaamheden uitgevoerd en materialen geleverd door de Leverancier die niet vallen onder de garantie. De Leverancier mag alle stukken inspecteren en testen die onderworpen zijn aan de garantie.

11.6 Alle hierin geïmpliceerde garanties of voorwaarden worden, voor zover toegestaan bij wet, uitgesloten. De hierna volgende bepalingen vullen de hierboven vermelde  bepalingen aan en zijn enkel van toepassing op Onderhoud op verplaatsing of Onderhoud op de site van de Leverancier, al naargelang.

Art. 12 Onderhoud
12.1 De Klant-Koper zorgt er voor dat het Onderhoud niet wordt uitgevoerd onder gevaarlijke, ongezonde of met een wet of reglementaire bepaling strijdige omstandigheden. Hij neemt daartoe alle noodzakelijke maatregelen en hij zorgt ervoor dat de werknemers en/of aangestelden van de Leverancier formeel op de hoogte worden gebracht van alle veiligheidsvoorschriften die gelden op de plaats waar het Onderhoud wordt uitgevoerd en van de specifieke risico’s die het Onderhoud met zich
meebrengt. Wanneer het Onderhoud niet kan doorgaan omwille van strijdigheid met dit Art. 12.1 is de Klant-Koper gehouden alle door de Leverancier gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht van de Leverancier om hogere schadevergoeding te vorderen.

12.2 Tenzij anders overeengekomen, neemt de Leverancier alle afval en vervangen onderdelen mee. De Leverancier zal zelf voor de recyclage en/of verwerking ervan zorgen. De Leverancier rekent de Klant-Koper hiervoor een bijdrage aan gelijk aan de wettelijk bepaalde bijdrage of gelijk aan een billijk bedrag in relatie tot de kwantiteit en staat van het verwerkte afval en/of de verwerkte onderdelen.

12.3 Tijdens het Onderhoud, en tot op het ogenblik dat de Klant-Koper de van de Leverancier uitgaande werkopdracht met vermelding “werken beëindigd” ontvangt, zal de Klant-Koper op geen enkele wijze gebruik maken van het Materieel of de door de Leverancier geleverde Goederen. Indien de KlantKoper vaststelt dat gebreken in het Onderhoud van de Leverancier of in door de Leverancier geleverde Goederen schade kunnen veroorzaken, zal hij meteen alle nuttige maatregelen treffen die nodig zijn om dergelijke schade te voorkomen, dan wel te beperken.

12.4 De Klant-Koper zal in geen enkel geval zelf het Onderhoud aan het Materieel uitvoeren, noch het Onderhoud door een derde laten uitvoeren indien hij niet voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de Leverancier heeft ontvangen. Indien de Klant- Koper dit toch doet, vervalt de aansprakelijkheid van de Leverancier voor het reeds uitgevoerde Onderhoud en doet de Klant-Koper afstand van elk verhaal jegens de Leverancier.

Art. 13 Plaats en tijdstip van het Onderhoud
13.1 Voor de uitvoering van het Onderhoud stelt de KlantKoper volledig gratis een gesloten en verwarmde ruimte ter beschikking, inclusief de nodige nutsvoorzieningen zoals verlichting, water, elektriciteit en perslucht.

13.2 De Klant-Koper zorgt ervoor dat de werknemers en aangestelden van de Leverancier toegang hebben tot het Materieel op het voor het Onderhoud overeengekomen tijdstip. Indien omwille van externe omstandigheden of omstandigheden te wijten aan de Klant-Koper, de toegang tot het Materieel bemoeilijkt wordt of onmogelijk wordt
gemaakt, stelt de Klant-Koper de Leverancier hiervan tijdig op de hoogte. Indien de Klant-Koper nalaat dit te doen, zullen alle kosten integraal op de Klant-Koper worden verhaald zoals bepaald in Art.14.2 van deze Aanvullende Voorwaarden.

13.3 De Klant-Koper staat aan de Leverancier een afwijking toe op de in de Onderhoudsovereenkomst bepaalde tijdstippen of bepaalde regelmaat voor het Preventief Onderhoud, zonder dat deze afwijking meer dan twee (2) maand mag bedragen.

13.4 Indien kort voordat het Preventief Onderhoud is gepland, een Curatief Onderhoud dient te worden uitgevoerd, mag de Leverancier, mits akkoord van de Klant-Koper, bij die gelegenheid ook het Preventief Onderhoud uitvoeren. Indien vaste tijdstippen zijn bepaald voor het Preventief Onderhoud blijven deze, behalve voor de onderhavige afwijking hierop, onverminderd gelden.

13.5 Voor de (veilige) uitvoering van de werken kan de Leverancier vragen aan de Klant-Koper om een vorklift, hoogwerker of ander materieel ter beschikking te stellen. De Klant-Koper kan de Leverancier verzoeken dit materieel – op kosten van de Klant-Koper – te voorzien.

Art. 14 Vertraging
14.1 Elke partij stelt de andere partij zo snel als mogelijk op de hoogte indien het Onderhoud niet op het overeengekomen tijdstip kan plaatsvinden.

14.2 Indien de Klant-Koper de bepaling uit Art. 14.1 van deze Aanvullende Voorwaarden schendt, zal hij de Leverancier vergoeden voor alle door de Leverancier gemaakte kosten in functie van de uitvoering van het Onderhoud dat niet kan plaatsvinden op het overeengekomen tijdstip.

Art. 15 Documentatie en verandering aan het Materieel
15.1 Na elk Onderhoud krijgt de Klant-Koper een werkopdracht en/of een checklijst met de nodige bemerkingen en eventuele vastgestelde gebreken aan het Materieel, welke ondertekend moet(en) worden door de Klant-Koper.

15.2 De Klant-Koper stelt de Leverancier onmiddellijk schriftelijk op de hoogte van elke verandering aan het Materieel, in het functioneren van het Materieel of van enig ander voorval of werkzaamheid welke een invloed kunnen hebben op de verplichtingen van de Leverancier volgens de Onderhoudsovereenkomst.

15.3 De Klant-Koper stelt alle technische documentatie (waaronder inbegrepen, zonder dat deze opsomming beperkend is: gebruikershandleiding, onderhoudshandleiding, onderdelenlijst, software, in welke vorm dan ook) die nodig zijn voor uitvoering van de Onderhoudsovereenkomst aan de Leverancier beschikbaar. De Klant-Koper stelt tevens het in Art. 3.5 van deze Aanvullende Voorwaarden vermelde logboek beschikbaar.

Art. 16 Prijs
16.1 De prijs voor Onderhoud wordt bepaald volgens een tarievenlijst van de Leverancier. Deze tarievenlijst omvat de tarieven voor de werktijd, de verplaatsingstijd en de vervoerskosten en geldt voor een maximum van een (1) jaar.

16.2 Indien werknemers of andere aangestelden van de Leverancier buiten de normale werktijden moeten werken of moeten wachten als gevolg van omstandigheden waarvoor de Klant-Koper verantwoordelijk is of omdat de Klant-Koper externe omstandigheden niet heeft gemeld, worden de desbetreffende kosten afzonderlijk in  rekening gebracht volgens de bij de Leverancier geldende tarievenlijst.

16.3 De Klant-Koper kan bijkomende, al dan niet periodieke, diensten laten uitvoeren door de Leverancier. Deze meerwerken bij het Onderhoud worden gefactureerd zoals bepaald in de tarievenlijst.

16.4 De Klant-Koper kan de hierboven vermelde tarievenlijst schriftelijk aanvragen bij de Leverancier.

Art. 17 Ontvangst van het Materiaal
17.1 De Klant-Koper kan het Materieel aan de Leverancier opsturen of ter plaatse aan de daartoe bevoegde dienst afleveren of doen ophalen door de Leverancier.

17.2 In het geval de Leverancier met de Klant-Koper overeenkomt om in het transport van het Materieel naar de site van de Leverancier te voorzien, zullen de kosten van dergelijk transport aan de KlantKoper worden aangerekend.

17.3 In het geval de Klant-Koper het Materieel doet ophalen door de Leverancier en het Materieel (de machine) niet autonoom op de vrachtwagen kan rijden, zal de  Leverancier hiertoe een hulptoestel dienen te voorzien en de kosten voor dit hulptoestel aan de Klant-Koper aanrekenen.

Art. 18 Stockagekosten
18.1 De klant-Koper dient de Leverancier duidelijk schriftelijk te informeren over het aanvaarden of afwijzen van de Offerte binnen de geldigheidsperiode ervan. Bij ontstentenis behoudt de Leverancier zich het recht voor om aan de Koper een stockagekost voor het Materieel aan te rekenen ten bedrag van 500 EUR per begonnen maand, en om een (mogelijk) gunsttarief voor het huren van een vervangtoestel aan te passen naar het gewone huurtarief.

18.2 De Klant-Koper is deze stockagekost en dit gewone huurtarief verschuldigd vanaf het verstrijken van de geldigheidsperiode van de Offerte, tot op het ogenblik van schriftelijke aanvaarding ervan.

18.3 De Klant-Koper is deze stockagekost en dit gewone huurtarief eveneens verschuldigd vanaf één week na de dag waarop de Leverancier de Klant-Koper informeert over het beëindigen van het Onderhoud van het Materieel van de Klant-Koper.

18.4 Ingeval van schriftelijke afwijzing van de Offerte van de Leverancier, is de Klant-Koper de stockagekost verschuldigd tot op het ogenblik van ophaling door de Klant-Koper van het afgegeven Materieel, en het gewone huurtarief tot op het ogenblik van teruggave van het gehuurde toestel.